جدیدترین ها

کتری سنتی چکش کاری شده

525.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

قوری علاءالدین چکش کاری شده

395.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری سنتی

1.215.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست کتری قوری میخی چکش کاری شده

1.155.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری گرد چکش کاری شده

1.055.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری چکش کاری شده

1.280.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.
پرفروش ها

کتری سنتی چکش کاری شده

525.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

قوری علاءالدین چکش کاری شده

395.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری سنتی

1.215.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست کتری قوری میخی چکش کاری شده

1.155.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری گرد چکش کاری شده

1.055.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ست قوری و کتری چکش کاری شده

1.280.000 تومان
نوشیدن آب در ظروف مسی برای افرادی که تشنج و بیمار‌‌‌‌‌های قلبی دارند بسیار مفید است . ترکیبات فسفولیپید موجود در مس برای عملکرد دقیق و قوی مغز بسیار مفید هستند. انتقال حرارت بالا در سماور و قوری مسی باعث صرفه جویی در مصرف گاز می‌شود جالب است که با برداشتن حرارت از این ظرئف به همان سرعت خنک می‌شوند ظروف از جنس مس دارای خاصیت آنتی اکسیدان هستند این ویژگی باعث بازسازی سلولها و در نتیجه جلوگیری از پیری پوست میشود.. نکته ای که وجود دارد این است که، پوست انسان دارای ملاتین است همین مساله باعث حفاظت از پوست در برابر نور خورشید ووظیفه جلوگیری از آسیب تشعشعات خورشید بر پوست را برعهده دارد ،مس سرشار از ملانین است و به همین خاطر برای پوست مفید است. همچنین ظروف مسی در بهبود زودتر زخمها نقش بسزایی دارد نوشیدن چای و خورن غذا از ظروف مسی باعث بهبود گوارش و هضم آسان غذا میشود. تاثیراین ظروف بر نابودی سموم از بدن بسیار مهم است. استفاده از این ظروف برای نوشیدن و غذا خوردن ،سوخت و ساز بدن را بالا میبرد به همین دلیل چربی ها راتجزیه کرده و باعث لاغری میشود.

ارسال سریع و رایگان

ضمانت بازگشت

پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته

ضمانت اصل بودن کالا